Testis Kanseri Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi

Testis Kanseri Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi

Testis kanseri erkeklerdeki skrotum denen torbada bulunan, erkeklik hormonu olan testosteron ve sperm üretiminden sorumlu yumurta şeklindeki 2 adet bezden kaynaklanan kanserlerdir.

Testis kanseri, erkeklerde 20 ila 35 yaş arasındaki en yaygın kanserdir.

Testisler, vaz deferensleri, damarları ve sinirleri de içeren spermatik kord tarafından skrotuma tutulur.

Testis Kanseri Türleri Nelerdir ?

Neredeyse tüm testis kanserleri germ hücrelerinde başlar.

Testiküler germ hücreli tümörlerin iki ana türü seminom ve non-seminom‘lardır. Bu 2 tip farklı şekilde büyür, yayılır ve tedavileri de farklıdır.

Seminomlar radyoterapiye karşı daha duyarlıdır.

Nonseminomatöz germ hücre tümörleri (NSGHT):

Non-seminomlar seminomlardan daha hızlı büyüme ve yaygınlaşma eğilimi gösterirler.

Embriyoner karsinom, yolk sak tümörü, koryokarsinom ve teratom‘u içerir. Bu tümörlerden en sık embriyoner karsinom görülür.

Germ hücre tümörlerinin önemli kısmı birden fazla hücresel alt grubu içerir ve bu nedenle mikst tip tümörler olarak isimlendirilirler. Mikst tiplerde en sık embriyoner karsinom (% 50) ve seminom (% 30-40) izlenir.

Teratom çoğunlukla çocukluk çağı germ hücre tümörlerinin % 38’ini oluştururken, erişkinde % 3 görülür.

Tüm testis tümörlerinin % 1’inden azını oluşturan koryokarsinom oldukça kötü seyirli bir alt grup olup erken hematojen metastaz yapar ve b-HCG yüksekliği tipiktir.

Yolk sac tümörü ise bebek ve çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. Erişkinlerde sıklıkla diğer histolojik tiplerle birlikte bulunur ve alfa fetoprotein (AFP) üretimiyle ilişkilidir.

Germ hücreli olmayan tümörler

Tüm testis tümörlerinin % 5-10’unu oluşturur.

En sık görüleni Leydig hücreli tümörler’dir. Germ hücreli tümörlerin aksine inmemiş testis (kriptorşidizm) ile ilişkili değildir ve nedeni bilinmemektedir. Ergenlik öncesi dönemde kıllanma, erişkin dönemde ise hormonal dengesizliğe bağlı olarak feminizasyona, iktidarsızlığa, azalmış cinsel isteğe  ve göğüslerde büyümeye yani jinekomasti’ye neden olabilir.

Testis Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir ?

İnmemiş testis varlığı
Testislerin anormal gelişim göstermesi
Testis kanseri öyküsü olması
Testiküler kanser öyküsü olan bir aileden gelmek
Beyaz ırktan olmak başlıca risk faktörleridir.

 

Testis Kanseri’nin Belirtileri ve Bulguları Nelerdir ?

Testis kanseri belirtileri ve semptomları skrotumda şişme veya rahatsızlığı içerir. Bunlar ve diğer belirtiler diğer koşullar nedeniyle de olabilir.

Aşağıdaki bulgular ise daha fazla testis kanserini düşündürür:

Ağrısız bir yumruluk veya iki testisin şişmesi
Testislerde farklılaşma hissi
Alt karın veya kasıkta donuk bir ağrı
Skrotumda ani sıvı birikmesi.
Bir testisde veya skrotumdaki ağrı veya rahatsızlık

Testis Kanseri Nasıl Teşhis Edilir, Testleri Nelerdir ?

Fizik muayene ve geçmiş öyküsü

Ultrason incelemesi

Serum tümör marker testleri

Vücudun organları, dokuları veya tümör hücreleri tarafından kana salınan bazı maddeler, kanda artmış seviyelerde bulunduğu zaman belirli kanser türleriyle bağlantılıdır. Bunlara tümör belirteçleri denir.

Testis kanserinde faydalı olan tümör belirteçleri Alfa-fetoprotein (AFP), LDH ve ß-hCG’dir.

Testiküler kanseri teşhis etmeye yardımcı olmak için, inguinal orşiektomi ve biyopsiden önce tümör belirleyici seviyeleri ölçülebilir.

İnguinal orşiektomi ve biyopsi sonrası kanser evresini belirlemek için tekrar ölçülür. Bu, tüm kanserlerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını veya daha fazla tedaviye ihtiyaç duyulduğunu göstermeye yardımcı olur.

Kanserin geri gelip gelmediğini kontrol etmenin bir yolu olarak, tümör marker seviyeleri takip sırasında da ölçülür.

İnguinal orşiektomi

Kasıktaki bir kesi ile tüm testisin çıkarılması için bir prosedürdür. Daha sonra, testisden alınan bir doku örneği, kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında incelenir.

Testis kanseri teşhis edilirse kanser hücrelerinin testislerde sınırlı mı veya vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını saptamak için bazı testler  ve evreleme yapılır. Tedaviyi planlamak için evreyi bilmek önemlidir.

Evreleme aşamasında aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

Göğüs röntgeni

CT tarama

PET (pozitron emisyon tomografisi) taraması

MRI (manyetik rezonans görüntüleme)

Abdominal lenf nodu diseksiyonu

Testis Kanseri’nde Evreleme Nasıl Yayılır ?

Testiküler kanser için aşağıdaki evreler kullanılır:

Evre 0 (Testiküler İntraepitelyal Neoplazi)

Evre 0’da, sperm hücrelerinin gelişmeye başladığı küçük tübüllerde anormal hücreler bulunur. Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir.

Evre I

Evre IA, evre IB ve evre IS olarak ayrılır ve inguinal orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre IA:

Kanser testis ve epididimdedir ve tümör belirleyici seviyeleri normaldir.

Evre IB:

Testis ve epididimdedir ve testisteki kan damarlarına veya lenf damarlarına yayılmıştır, veya
Testisi çevreleyen zarın dış tabakasına yayılmıştır, veya
Spermatik kord veya skrotumdadır ve testisin kan damarlarında veya lenf damarlarında olabilir.
Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir.

Evre IS:

Kanser testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerinde bulunur ve tümör belirteç seviyeleri normalden biraz fazla veya yüksek bulunur.

Evre II

Evre IIA, Evre IIB ve Evre IIC olarak ayrılır ve inguinal orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre IIA:

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve karında 5 lenf noduna kadar yayılmıştır, hiçbiri 2 santimetreden daha büyük değildir.
Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir veya normalin biraz üzerindedir.

Evre IIB:

Testisin, spermatik kord veya skrotumun herhangi bir yerinde bulunur ve karında 5 lenf düğümüne kadar yayılmıştır. Lenf düğümlerinden en az bir tanesi 2 santimetreden daha büyüktür, ancak hiçbiri 5 santimetreden daha büyük değildir, veya
5’ten fazla lenf düğümüne yayılmıştır ama 5 cm’den büyük değildir.
Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir veya normalin biraz üzerindedir.

Evre IIC:

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve 5 santimetreden daha büyük bir karın lenf düğümüne yayılmıştır.
Bütün tümör belirleyici seviyeleri normaldir veya normalin biraz üzerindedir.

Evre III

Evre IIIA, Evre IIIB ve Evre IIIC olarak üçe ayrılır ve inguinal orşiektomi yapıldıktan sonra belirlenir.

Evre IIIA:

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve karnın bir veya daha fazla lenf düğümüne yayılmış olabilir ve uzaktaki lenf düğümlerine veya akciğerlere yayılmıştır.
Tümör marker seviyeleri normalin biraz üstünde olabilir.

Evre IIIB:

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve karındaki bir veya daha fazla lenf noduna, uzak lenf nodlarına veya akciğerlere yayılmış olabilir.
Bir veya daha fazla tümör belirteç seviyesi, orta derecede normalin üstündedir.

Evre IIIC:

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve karındaki bir veya daha fazla lenf noduna, uzak lenf nodlarına veya akciğerlere yayılmış olabilir.
Bir veya daha fazla tümör belirteç seviyesi yüksektir.

veya

Testisin, spermatik kordun veya skrotumun herhangi bir yerindedir ve karnın bir veya daha fazla lenf düğümüne yayılmış olabilir  ve uzak lenf nodlarına veya akciğere yayılmamış ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Tümör marker seviyeleri normalden yüksek seviyelere kadar değişebilir.

Testis Kanserlerinde Prognozlar Nasıl Belirlenir ?

Testiküler tümörler, tümörlerin tedaviye yanıt verme derecelerine göre 3 gruba ayrılmıştır.

İyi Prognoz

Nonseminom için, aşağıdakilerin hepsi olmalıdır:

Tümör yalnızca testis veya retroperitoneumda bulunur, ve
Tümör, akciğerler dışındaki organlara yayılmamıştır, ve
Bütün tümör belirteçlerinin seviyeleri normalin biraz üstündedir.

Seminoma için aşağıdakilerin hepsi olmalıdır:

Tümör, akciğerler dışındaki organlara yayılmamıştır, ve
Alfa fetoprotein (AFP) seviyesi normaldir. Beta-insan koryonik gonadotropin (ß-hCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) her seviyede olabilir.

Orta Prognoz

Nonseminom için, aşağıdakilerin hepsi olmalıdır:

Tümör yalnızca bir testiste veya retroperitoneumda bulunur ve
Tümör, akciğerler dışındaki organlara yayılmamıştır ve
Tümör belirteçlerinden herhangi birinin seviyesi normalden biraz fazla.

Seminoma için aşağıdakilerin hepsi olmalıdır:

Tümör akciğerler dışındaki organlara yayılmıştır ve
AFP düzeyi normaldir. ß-hCG ve LDH herhangi bir seviyede olabilir.

Zayıf Prognoz

Nonseminom için, aşağıdakilerden en az biri olmalıdır:

Tümör, akciğerler arasındaki göğsün merkezinde veya
Tümör akciğerler dışındaki organlara yayılmıştır veya
Tümör belirteçlerinden herhangi birinin seviyesi yüksektir.

Seminoma testis tümörleri için kötü prognoz grubu yoktur.

Testis Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?

Testiküler kanserli hastalar için farklı tedavi türleri mevcuttur.

Beş tip standart tedavi uygulanmaktadır:

Cerrahi

Testisi çıkarmak için cerrahi (inguinal orşiektomi) ve bazı lenf düğümlerini çıkarma tanı ve evrelemede yapılabilir. Vücudun başka yerlerine yayılmış tümörler ameliyatla kısmen veya tamamen çıkarılabilir.

Tüm kanser ortadan kaldırsa bile, bazı hastalara ameliyattan sonra bırakılan kanser hücrelerini öldürmek için kemoterapi veya radyoterapi verilebilir. Cerrahiden sonra verilen, kanserin geri gelme riskini azaltmak için tedaviye adjuvan terapi adı verilir.

Radyasyon tedavisi

Radyoterapi, yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanarak kanser hücrelerini öldürmek veya onları büyütmekten alıkoyan bir kanser tedavisidir.

Radyoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.

Kemoterapi

Kemoterapi, hücreleri öldürerek veya bölünmesini durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaçlar kullanan bir kanser tedavisidir.

Kemoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.

Gözlem

Kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapi

Testis Kanseri’nin Prognozu Nasıldır ?

Bu kanserde tanı anında hastaların yaklaşık % 75 kadarı evre I’dir. Orşiektomi ve radyoterapi ile vakaların % 95-100 kadarı tedavi edilebilmektedir.

Tedavi oranları evre IIA için % 90 ve evre IIB için ise % 80-85 kadardır ve nüks eden az sayıda hasta için kemoterapi ile tedavi şansı çok yüksektir.

Minimal akciğer metastazları olan hastaların prognozu çok iyi olup vakaların % 95’i başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Yaygın akciğer hastalığı, karaciğer metastazı ya da tümör belirleyici düzeyi yüksek olan hastaların prognozu kötüdür.

Testis kanseri tedavisi komplikasyon olarak kalıcı infertiliteye neden olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalar, tedaviye başlamadan önce sperm bankasını veya sperm dondurmayı düşünmelidirler.

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz