Özel hastaneler için ‘100 lira’ uyarısı

Özel hastaneler için ‘100 lira’ uyarısı

Özel hastanelerde vatandaştan alınan fahiş fiyatlar için şikayetler sürerken, tüketici dernekleri vatandaşlara fazladan alınan ücretler için şikayet haklarını kullanmalarını öneriyor. Hukukçular da “100 lira üzerinde bir ücret ödenmişse özel hastaneler ayrıntılı fatura vermek zorunda” diyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında toplam 560 özel hastane var. Bir yandan da sağlık sektöründe son dönemde büyük boyutlu hastane yatırımları dikkat çekiyor. Her geçen gün açılan özel hastane sayısında artış var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olduğu özel hastaneye muayene için giden sigortalı 15 lira katkı payı ödüyor. Devlette muayene başına alınan katkı payı 5 lira. Özel hastaneler ayrıca SGK’nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200’ü kadar fark ücreti de talep edebiliyor. Bu durum vatandaşları isyan noktasına getirirken, tüketici dernekleri “Fazladan alınan hastane ücreti için şikayet hakkınızı kullanın, fazladan ödediklerinizi geri alabilirsiniz” şeklinde önerilerde bulunuyor.

“SGK TARAFINDAN BELİRLENEN RAKAMLARIN DIŞINDA ÜCRET ALINAMAZ”

Özel hastanelerde alınacak ilave ücretlerin SUT ile düzenlendiğini kaydeden Uzm. Arabulucu Av. Sümeyye Öcal, “SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir deniyor. Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz” dedi.

100 LİRA ÜZERİNDEKİ ÖDEMEYE AYRINTILI FATURA ŞART

Özel hastanelerin 100 lira üzerinde gelen tedavi faturalarını ayrıntılı olarak düzenleyip tedavi olan kişiye vermesi gerektiğini fakat genelde buna yanaşılmadığını söyleyerek, “Eğer tedavi ve muayene masrafları SUT’a aykırıysa vatandaşlar bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ’ına bağlı il müdürlüklerine, gerekse Alo 170 üzerinden bildirmeli. Şikayet haklı bulunduğu takdirde bahsi geçen hastaneye para cezası kesilir. İlave ücretin fazla alındığı tespit edildiğinde uyuşmazlık değerine göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine gidilebilir” şeklinde görüş verdi.

KANUN “ACİLDE İLAVE ÜCRET ÖDENMEZ” DİYOR

Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave ücret alınamaz. SGK ile sözleşmeli/protokollü vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında yapılan Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, SUT eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge”yi (EK-l/B) yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorunda. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

BU KİŞİLERDEN İLAVE ÜCRET ALINMAZ

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişilerden özel hastanelerde ilave ücret alınamaz.

1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar. (Kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler- aileleri)

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden (aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar)

ÖZEL HASTANELER: AÇ GÖZLÜ PATRON SIFATINDA OLMAKTAN GINA GELDİ

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, “Acilden fark alma”, “Kalp naklinden fark alma”, “Organ naklinden fark alma”, “Yoğun bakımdan fark alma” diyorlar. Zaten hizmetlerin yüzde 50’sinden fark alınmıyor. Bizim kamu kaynaklarından alabileceğimiz SUT dışında bir kaynak da yok. Bizim tek kaynağımız vatandaş. Biz de o zaman yüzde 200 kısıtlarına uyamıyoruz. Hiç fiyatlar güncellenmiyor. Biz Cumhurbaşkanımız’a konuyu ileteceğiz. Hem hizmet edip, hem vatandaşın gözünde gereksiz kazanç temin etmeye çalışan aç gözlü patron sıfatında olmaktan gına geldi. Bizim amacımız tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iyi ve uygun fiyatlı sağlık hizmeti vermek. Hakkını arayan vatandaşa söyleyeceğim bir laf olmaz. Ben de sağlık sektörü dışından bir vatandaş olsaydım benim tepkim de böyle olurdu ben de şikayet hakkımı kullanırdım” şeklinde konuştu.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. İlave Ücret

  a) İlave Ücret Alınması

  İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

  Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  İlave ücretin alınmasına ilişkin hususlar ise Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9 numaralı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;
  Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir.

  Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz.

  Ancak, SUT eki EK-2/B, EK-2/C ve EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri ile EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.

  Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları Kurumca belirlenen ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.

  Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

  Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

  Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (Ek-1/D) kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.

  Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, SUT Eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi EK-1/B yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır.
  Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

  b) İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

  Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamaz.

  a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

  b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

  c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar,

  ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

Yorum Yaz