Karaciğer Tedavisi

Karaciğer Tedavisi

Karaciğer Tedavisi

Karaciğer Tedavisi Karaciğerin Başlıca Görevleri Neler­dir?

 1. Şeker depo etme ve kandaki şeker miktarını düzen­leme.
 2. Protein yapma ve depolama. Ve protein metaboliz­masının yan ürünlerinin kontrolü.
 3. Yağları depo etmek ve kullandırmak.
 4. Safra yapmak ve bağırsaklara safrayı göndererek sin­dirime yardımcı olmak.
 5. Kan pıhtılaşması için önemli olan maddeler yapmak.
 6. Kandaki alyuvarları ve diğer önemli maddeleri yap­ma ve depolama.
 7. Vücuttaki zehirli ve zararlı maddeleri etkisiz duruma getirmek.

Karaciğerin Görevinin Bozulması Hangi Sebeplere Bağlıdır?

 1. Virüslerin, ya da bakterilerin meydana getirdiği kara­ciğer enfeksiyonu (İltihabı).
 2. Parazitlerin karaciğere yerleşmesi.
 3. Karaciğerin zehirli maddelerle ve bunlar arasında za­rarlı ilâçlarla zehirlenmesi.
 4. Karaciğerde kanser oluşması.
 5. Safranın dışarı akmasının engellenmesi.
 6. . Alkolizmden ötürü karaciğerin zarar görmesi.
 7. Uzun süre kötü beslenme.
 8. Karaciğeri besleyen kan dolaşımının bozulması.
 9. Siroz

İleri Derecede Bozulmuş Karaciğerle­rin Çoğu Normal Hayati Görevlerini Ye­terli Olarak Sürdürebilirler Mi?

Evet. Normal hayat için karaciğerin sadece bir bölümü de yeterlidir.

Karaciğer Hastalığı Nasıl Belirlenir?

**         Kana uygulanan kimyasal testlerle karaciğer fonksi­yonunu ölçerek.

**         Hastadaki belirtileri dikkatle inceleyerek.

**         Karaciğerin büyüyüp büyümediğini muayene ederek.

**         Radyoaktif izotop maddeler verilerek karaciğer tara­ması yapmakla.

**         Karaciğer biyopsisi yapılarak. (Göğüsün alt kenarın­dan karaciğerin içine sokulan bir iğneyle karaciğer hücreleri atanması.)        /

**         İdrar ve dışkıya uygulanan çeşitli testlerle

Karaciğer Taraması Nedir?

İzotopların yayınladığı ışınların özel fotoğraf aletleriy­le kâğıda kaydedilmesidir. Kâğıt üzerine alınan bu ka­yıtlar karaciğerin nörmal, ya da anormal durumunu belirler.

Karaciğer

Karaciğer 

Karaciğer Taramaları Kesin Sonuçlar Verir Mi?

Evet. Eğer hastalık karaciğerin bir, ya da birkaç bölü­münde toplanmışsa.

Sarılık Her Zaman Karaciğer Hastalığıy­la Bağlantılı Mıdır?

Hayır. Alyuvarların aşırı derecede bozulduğu kan has­talıklarından da olabilir.

Safra Kesesi Hastalığı Karaciğer Hasta­lığına Yol Açar Mı?

Evet.Safra kesesi iltihapları bazen lenf (Akkan) kanal­larıyla geçerek karaciğere ulaşır.

Kalp Hastalığı Karaciğeri Etkiler Mi? Evet. Kalp Görevini Yeterince Yapmıyorsa, karaciğer genellikle şişer ve büyür.

Monolukleoz’un (Kandaki Bir Çeşit Ak­yuvar Hastalığı) Karaciğeri Bozduğu Olur Mu?

Evet. Hemen hemen her zaman karaciğere zarar verir. Ne var ki, karaciğer böyle hastalıklardan kurtulmayı başarır.

Parazitler Karaciğeri Bozar Mı?

Evet. Amipli dizanteri, sistozom, ekinekok ve başka il­tihaplar karaciğerde ileri derecede bozukluk yapabilir­ler.

Karaciğerdeki Parazit Enfeksiyonları Nasıl Tanımlanır?

Kan testleri, röntgen, karaciğer taramaları ve karaciğer biyopsileri genellikle hastalığı ortaya çıkarır. Karaciğerde Yağ Toplanması Nedir? Karaciğer dokusunda yağ hücrelerinin toplanmasıdır. Bu tür karaciğerlerin görev yapması genellikle zayıfla­mıştır.

Tedavisi Nedir?

Sebebi ortadan kaldırmak kesin tedavisidir. Bunlar, aşı­rı alkolden meydana gelmişse alkol alınmamalı, zararlı, zehirleyici ilâç almaktan oluşmuşsa, ilâçlar kesilmeli­dir.

Karaciğere Yağın Yerleşmesinden İyile­şebilir Mi?

Evet. Karaciğerdeki bozukluk ileri derecede değilse ve bu durum uzun yıllar sürmemişse kurtulunabilir.

Karaciğer Kolaylıkla Yaralanabilir Mı?

Evet. Karaciğer vücudun en büyük organıdır ve kaza so­nucu zarar görebilir. Üstünü kaplayan zar tabakası çok incedir ve küçücük bir sıyrıkla bile karın boşluğunda önemli kanamalar meydana getirebilir. Böyle durumla­rın çoğunda karaciğerin parçalanmış bölümünün ameli­yatla dikilmesi gerekir.

Önemli Karaciğer Yaralanmalarından Sonra İyileşme Mümkün Müdür?

Evet, fakat yaralıların genellikle sağlıkları bozuk olur. Karaciğerin aşırı derecede zedelenmesi öldürücüdür.

Siroz

Karaciğer Sirozu Ne Demektir?

Siroz karaciğer fonksiyonlarının az ya da ileri derecede bozulmasına sebep olan karaciğer dokusunun kronik (Müzmin) bozulmasına verilen genel bir terimdir.

Siroz Belirtileri Nelerdir?

Karaciğerin büyümesi ve karın boşluğunda su toplama­sıdır.

—İştahın kesilmesi, kilo verme, kansızlık ve bitkinlik

__Hastalığın ilerlemesiyle sarılık görülmesi, giderek karaciğerin görevini yapamaması ve komaya girme duru­mu.

Bütün Siroz Vakaları Alkolizmle İlgili Midir?

Hayır, değildir.

Normal Ölçüde İçki İçmek Siroza Sebep Olur Mu?

Hayır.

Siroz Hastalığı Genellikle Öldürücü Mü­dür?

Hayır. Hafif ve orta şiddetle olan siroz hastalıkları ha­yat süresini kısaltmazlar.

Siroz Nasıl Tedavi Edilir?

-Bütün zehirleyici sebepler, yani enfeksiyonlar, safra­nın dışarı akmasına engel olacak bozukluklar, zehirli maddeler, alkol vs. ortadan kaldırılmalıdır.

-Hastaya iyi ve düzenli bir gıda rejimi sağlanmalıdır, bu rejimde gerekli vitamin, mineral, protein ve karbon­hidratların alınmasına dikkat edilmelidir.

-Sirozdan ötürü karaciğer içi kan dolaşımı ileri dere­cede bozulmuşsa “Köprüleme ameliyatı” yapılması ge­rekebilir. Köprülenıe ameliyatı, karaciğere giren ve çı­kan kara kan damarları arasında kanın kolaylıkla dola­şımını sağlayacak bir işlemdir.

Sirozun Karaciğere Yaptığı Zarar Teda­viyle Geçebilir Mi?

Genellikle hayır. Bununla birlikte bozukluk bazan dur­durulabilir.

Sirozlu Hastalarda Yemek Borusu İçin­deki Varisli Kara Kan Damarlarında Ka­nama Olabilir Mi?

Evet.

Sirozla İlgili Kanamalar Durdurulabi­lir Mi?

Bazı vakalarda köprüleme ameliyatıyla durdurulabilir. Böylece karaciğere gelen “Vena porta” ile “Vena cava” arasında yapılacak köprüleme işlemi kanın bozulmuş karaciğer dokusunu atlayarak yoluna devam etmesini sağlar.

Sirozlu Hastaların Karnı Şişer Mi?

Evet. Asitlilik diye bilinen bu durum karın boşluğun­da sıvının toplanmasıdır. Bu durum çoğunlukla diüretik (İdrar söktüren) ilâçlarla kontrol altına alınabilir.

Tümörler (Urlar)

Vücudun Başka Bir Organından Yayılan Kanserin Karaciğeri Sardığı Sık Görü­lür Mü?

Evet. Karaciğerin zengin deposu oldğundan kan­serli hücreler sık sık karaciğere yerleşir.

Kanser Karaciğerde Başla Yabilir Mi? Evet.Fakat bu oldukça ender rastlanan bir durumdur.

Karaciğer Tümörleri Ameliyatla İyile­şir Mi?

Sadece bir, ya da iki yerinde sınırlı olarak yerleşmişse iyileşebilirler. Fakat genellikle karaciğerdeki habis tü­mörler çok geniş alana yayıldığından ameliyatla alın­maları mümkün olmamaktadır.

Karaciğer Kanserinin Durdurulmasına Yardımcı Olabilecek İlâçlar Var Mıdır?

5 FU gibi, kansere karşı olan ilâçlar, karaciğerde kan­ser hücrelerinin oluşmasını yavaşlatabilir. Ne yazık ki, bu çeşit ilâçlarla kesin bir tedavi elde edilememekte­dir.

Yerini Alacak Bir Ek Koyarak Bütün Ka­raciğer Alınabilir Mi?

Evet. Az olarak uygulanmıştır, fakat bir süre sonra(Bir- kaç hafta, ya da birkaç ay) reddetme durumuyla karşı­laşılmaktadır.

Karacigerin Görevleri

Karacigerin Görevleri 

Enfeksiyonlar

Karaciğerde Apsenin Oluştuğu Görülür Mü?

Evet. Bakteriler karaciğere kan damarları yoluyla ula­şabilir.

Karaciğer Apsesinin Tedavisi Nedir?

Yoğun antibiyotik tedavisi ve büyük belirli apselerin bulunduğu bazı durumlarda ameliyat yoluyla akıtma yapılmalıdır.

Hepatit – (Karaciğer İltihabı)

Bulaşıcı Liepatit Nedir?

Genellikle salgın halinde başgösteren virütik bir hasta­lıktır.

Serim Hepatit Nedir?

Kan nakliyle geçen virüslerin yaptığı karaciğer iltihabı­dır.

Toksik Hepatit Nedir?

İlâçlar, ya da kişinin aldığı zararlı maddeler sonucu or­taya çıkan karaciğer iltihabıdır.

Bulaşıcı Hepatiti Oluşturan Virüs, Serum Hepatitîni Oluşturan Virüsle Aynı Mıdır?

Değildir. İkisinin de ayrı çeşit virüs olduğu düşünül­mektedir.

Mikroplu Hepatit Bulaşıcı Mıdır?

Bulaşıcıdır, fakat bulaşıcılık durumu cok azdır.

Mikroplu Hepatite Tutulmadığımı Kesin­likle Anlamam İçin Ne Süre Beklemem Ge­rekir?

Hastalığın yumurtlama dönemi, birkaç günden birkaç hafta arasında değişiklik gösterir.Bu da hastalığı yapan mikrobun özelliğiyle ilgilidir.

Bulaşıcı Hepatitin Belirtileri Nelerdir?

Keyifsizlik ve yorgunluk duygusu.

İştah kesilmesi, bulantı ,kusma ve ishal.

Hafiften orta dereceye kadar olan ateş,

Karnın sağ üst bölümünde hassaslık.

İlk belirtileri izleyen 5—6 gün içinde ortaya çıkan sa­rılık.

Koyu renkli idrar.

Açık renk, ya da çamur renkli dışkı.

Monolukleoz Hepatite Sebep Olabilir Mi?

Evet. Bu hastalıkta bezlerin şişmesini meydana getiren virüs karaciğeri de etkiler.

Başkasının Kanını Almak, Hepatite Hazır­layıcı Bir Etken Midir?

Evet. Şimdiye kadar yapılan araştırmalardan, kan nak­li sırasında vücuda giren kanın hepatit virüsünden arın­mış olduğundan kesinlikle emin olmanın yolu buluna­mamıştır.

Hepatitli Bîr Hasta Her Zaman Sarılıklı Mıdır?

Hayır.

Kan, İdrar Ve Dışkı Testleri Hepatit Teş­hisinde Ne Derece Güvenilir Kaynaklardır?

Son derece güvenilir. Test sonucu elde edilen bulgular çoğunlukla teşhisi açıkça ortaya koyar.

Hepatitli Bir Vakayla Karşılaştığım Za­man, Hastalığa Tutulmamak İçin Ne Yap­mam Gerekir?

Gamma globulin enjeksiyonu yaptırılmalıdır.

Hepatitli Biriyle Temas Ettiğim İçin Aile­min Gamma Globulin İğnesi Olması Gere­kir Mi?

Hayır.

Gamma Globulin Hepatiti Önler Mi?

Bir ölçüye kadar etkili olduğu düşünülmekle birlikte, gamma globuliniıı hastalığı önleyici kesin rolü henüz bi­linmemektedir. Hastayla temas az olmuşsa, hepatit he­men bulaşan bir hastalık değildir. Asıl bulaşma oranı­nın -fazla olduğu durumlar,hepatitli biriyle yaşayan,bir­likte yatanlarda görülür.

Hepatite Yakalanmışsam Yatakta Kalmalı Mıyım?

Evet. Kanın kimyasal muayenelerinin normale, ya da normale yakıtı duruma dönüşünceye kadar yatılması gerekir.

Hepatitten İyileşme Oranı Yüksek Midir? Evet. Fakat tamamiyle iyileşme birkaç haftadan baş­layarak aylar sürebilir.

Hepatit Genellikle Karaciğerin Yerle­şik Bozukluğuyla Bağlantılı Mıdır? Değildir.Fakat çok ender durumlarda rastlanan şiddet­li vakalarda bağlantılı olduğu görülmektedir.

Hepatit İyileştirici Belirli İlâçlar Var Mıdır?

Hayır.

Hepatit Nasıl Tedavi Edilir?

-Yatak istirahati

-Yeterli sıvı alınması.

-Yüksek protein ve karbonhidratlı, az yağlı bir gıda rejimi uygulamak.

-Yeterli vitamin ve mineral alınması.

-Karaciğere zehirli olabilecek ilâçlar ve alkol alınma­ması.

Doktorunuza Soracağınız Sorular

Karaciğerim neden düzensiz çalışıyor?

Karaciğerimdeki bozukluk bulaşıcı mıdır? Karaciğerimdeki bozukluk iyileşebilir mi?

Sarılığımın başlıca sebebi karaciğer hastalığına mı bağ­lı?

Karaciğerimi büyüten sebepler nedir?

Siroza yakalanmam aşırı alkol almam yüzünden mi? Siroz olmama rağmen ara sıra içki içebilir miyim?

Siroz durumum ne derecede ağırdır?

Siroz için ameliyat olmam gerekli mi?

Karnını neden su topluyor?

Hepatitten ne kadar sonra;

Yataktan kalkabilirim?

Banyo yapabilir, traş olabilirim?

Ziyaretçi kabul edebilirim?

Yağlı, ya da kızarmış yiyecekler yiyebili­rim.

Hastaneden çıkabilirim?

İçki içebilirim?

İşime dönebilirim?

Bütün beden hareketlerini yapabilirim?

Kendimi tamamiyle iyileşmiş sayabilirim?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz