Kalp Damar Hastalıkları Tedavisi

Kalp Damar Hastalıkları Tedavisi

Kalp Damar Hastalıkları Tedavisi

Kalp hastalıklarının çok görülen tür­leri nelerdir?

1.Aralarındaki duvarların kusurlu olması sebebiyle kalp boşluklarının birbirinden tam olarak ayrılmamış bu­lunması, ya da kalp damarlarındaki bozukluk gibi do­ğuştan olan hastalıklar.

  1. Romatizmaya bağlı olan ve kapakçıkların yeterli çalışmasıyla ortaya çıkan hastalık.
  2. Kalp yetersizliği kî bu durumda kalp vücuda yeterin­ce kan dolaşımı sağlayamamaktadır.
  3. Kalp atışlarının düzensizliği. Buna, sık görülen ve fîbrilasyon denilen kalbin çok hızlı ve düzensiz atışı da dahildir.
  4. Göğüs anjini (angine de poitrine)
  5. Koroner arter hastalıkları.
  6. Damar sertliği (arterioskleroz) ne bağlı hastalıklar.
  7. Yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları.
  8. Miyokardit (çok defa mikroplardan meydana gelen kalp kapakçıktan hastalığı.)

10 .Perikardit (kalbi saran zarın hastalığı)

Kalbimin rahatsızlığı olduğunu nasıl anlayabilirim?Doktorunuz şikâyetlerinizi dinler, stetoskopla kalbi­nizi dinledikten, kalpte büyüme olup olmadığını görmek için röntgeninizi çektirdikten ve elektrokardiyog­rafinizi inceledikten sonra kesin bir teşhis koyabilir. Pek belirgin olmayan kalp hastalıklarında bir anjiyografi (damardan bir özel madde “opak ışık geçirmeyen” vererek kalp damarlarının röntgenini almak) yaparak kalpte bir değişiklik olup olmadığı anlaşılır.

Ayak bileğinde şişkinlik meydana gel­mesi kalpte bir bozukluk olduğunun be­lirtisi olabilir mi?

Olabilir, ya da olmayabilir. Fakat ayak bileğinin şişme­si, kalbin çalışmasını kontrol ettirmek için bir işarettir.

Nefes darlığı, kalpteki bir bozukluk mu demektir?

Olabilir, ya da olmayabilir. Bununla birlikte, kalp ve akciğerlerin çalışmalarının araştırılması için bir işaret­tir.

Kalp ağrısı, göğüsün sol tarafında mı yoksa ortasında mı olur?

Çoğunlukla göğüsün orta bölümünde.

Kalp hastalıkları soya çekimle ilgili midir?

Evet bazıları; meselâ koroner damar hastalıklarıyla ve yüksek tansiyonla ilişkisi olanlar. Ayrıca, doğuştan anormallikler çok görülen bir ailede bu anormallikler arasında kalp bozukluğu da görülmesi; doğuştan anor­mallik görülmeyen aileye bağlı kişilerde ortaya çıka­cak kalp bozukluklarına göre çok fazladır.

Sternum (göğüs tahtası) kemiğinin arka­sında duyulup sol kola doğru yayılan ağrının anlamı nedir?

Bir koroner arter (damar) hastalığının işareti olan gö­ğüs anjinidir. Buradaki ağrının, koroner arterde mey­dana gelen bir spazm (sıkışma) sonucu kalp kasma ye­teri kadar kan gelmemesinden meydana geldiği sanıl­maktadır.

Sıkıntı, göğüs anjini nöbeti meydana ge­tirebilir mi?

Evet.

kalp hastalıkları

kalp hastalıkları 

Göğüs anjini nöbeti çoğunlukla ne ka­dar sürer?

Birkaç dakikadan yarım saate kadar.

Vücudun dinlendirilmesi anjin nöbetini hemen durdurur mu?

Evet

Göğüs anjini nöbetinin süresini kısalt­mak için ne yapılmalıdır?

Dil altına konacak bir nitrogliserin tableti, nöbeti bir, ya da iki dakika içinde önler.

Kalp ağrısını durdurmak için nitroglise­rin almak tehlikeli midir?

Hayır.

Nitrogliserin alışkanlık yapar mı?

Hayır.

Kalp üfürümü (souffle) nedir?

Kalp Üfürümü

Kalp Üfürümü 

Çalışmakta olan kalpte duyulan anormal bir sestir.

Kalpteki bu sesler belirti verirler mi?

Hayır. Genellikle hasta bu seslerin varlığından habersiz­dir.

Bütün üfürümler önemli midir?

Hayır, bazıları zararsızdır ve bir kalp hastalığını işaret etmezler; fakat bazıları kalp kapakçıklarının hastalı­ğından meydana gelirler.

Kalbinde üfürüm olan kişi vücut hare­ketlerini kısıtlamalı mıdır?

Kalpteki kapakçıkların bozukluğundan oluşuyorsa ba­zı durumlarda vücut hareketlerinin sınırlandırılması ge­reklidir.

Kalp rahatsızlığı soya çekimle ilgili mi­dir?

Hayır .fakat kalp bozukluktan soya çekimle ilgilidir.

Şişman kişiler, zayıf olanlara kıyasla kalp rahatsızlıklarına daha çok tutulurlar?

Evet.

Gençlerde kalp rahatsızlığı çok görü­lür mü?

Eğer bozuk bir kapakçık, ya da doğuştan bir kalp bo­zukluğu yoksa hayır.

Doğuştan olan kalp bozukluklarına karşı ne yapılabilir?

Birçok bozukluklar ameliyatla düzeltilebilir.

Sigara içmenin kalp üzerine etkisi ne­dir?

Nikotinin uzun süre kullanılması, kan damarlarım da­raltır, ki bu durum kalp kasının beslenmesini sağlayan kan miktarını azalttığından zararlıdır. Sigara içenlerde koroner damarların, tıkanması (ambolisi), sigara içme­yenlere kıyasla daha çok meydana gelir.

Kalp belirtileri bazen önemsiz olabilir mi?

Evet. Bir tesadüfle (rastlantıyla) olan ani kalp vurması ya da kalp atışlarının hızlanması genellikle önemsizdir. Bazı kişilerin gerçek bir kalp hastalığına bağlı olmadan göğüslerinin sol yanında ağrı duymaları da önemli de­ğildir. Böyle kişilerde bir ”kalp sinirliliği” düşünülür. Bir doktor kalpteki gerçek bir hastalıkla kişinin sinir­lenmesinden doğmuş kalp belirtilerine ayırabilir.

Aspirin kalp için zararlı mıdır?

Hayır.

Aşırı duygusal baskı kalp için zararlı mıdır?

Evet. Özellikle kalp hastalarında, ya da yüksek tansi­yon (kan basıncı) gibi kalp hastalığı yaratabilecek du­rumları olanlar için zararlıdır.

Kalp bölgesinde duyduğum ağrının,kal­bimden ya da başka bir organdan oluş­tuğunu nasıl anlayabilirsiniz;

Kalbinizi dinleterek, belirtilere dikkat ederek, kan ba­sıncınızı (tansiyonunuzu) ölçtürerek, kalbinizin rönt­genini çektirerek ve elektrokardiogramınızı değerlen­direrek anlayabilirsiniz.

Birden gelen kalp çarpıntısının anlamı nedir?

Çoğunlukla gerçek bir kalp hastalığı belirtisi değildir. Fazla yorgunluk, duygusal gerilim, çok sigara içmek, çok alkol ya da kahve içmek ve daha birçok şey çar­pıntı yapabilir. Genellikle tedaviye gerek kalmadan geçer.

Kalp ne kadar sık muayene edilmelidir?

Kırk yaşın üstündekiler, yılda iki defa. Kalplerinde bir bozukluk olanlar ya da aile geçmişinde kalp hastaları bulunanlar daha sık muayene olmalıdırlar.

Elektrokardiografi nedir?

Elektrokardiografi nedir

Elektrokardiografi nedir 

Kalp kası, kasılıp gevşerken özel bir elektrik akımı meydana getirir. Bu akım, elektrokardiografi denilen hassas bir aletle alınıp kâğıt şerit üzerine çizilir. Akı­mın şiddetindeki ve yönündeki değişmeler kalbin ça­lışması ve sağlık durumuyla ilgili önemli bilgi verir.

Elektrokardiografi kalbin durumunu kesin olarak gösterir mi?

Hayır. Kalp hastalığının tanımında yardımcı bir değer taşır, elektrokardiografi normal olduğu halde bazı önemli kalp bozukluktan da olabilir.

Yetişkinler belirli zamanlarda elek­trokardiografi aldırmalı mıdır?

Tam sağlıklı olsalar bile 35 yaşın üstündekilerin yılda bir defa elektrokardiografi aldırmaları tavsiye edilir.

Bir elektrokardiografideki bulgular,öncekilerden değişikseler bu durum dikkate alınmaya değer mi?

Evet.

Kalp yetersizliği nedir?

Kalbin, vücuttaki bütün organlara yeteri kadar kan gönderememesidir.

Kalp yetersizliği önlenebilir mi?

Evet. Uygun dozda (miktarda) digital ile birlikte vücut­ta fazla sıvı maddelerin birikmesine engel olacak ilâçlar vererek önlenebilir.

Uzun süre dijital alınması tehlikeli mi­dir?

Doktor denetiminde alındığı sürece tehlikeli değildir. dijital alışkanlık yapar mı?

Hayır.

Bir süre kalp yetersizliği geçirmiş bir kişi yeniden normal beden hareketleri­ni yapabilir mi?

Evet. Fakat zorlanmayı önleyici tedbirlerin alınması şarttır. Ayrıca da, şişmansa zayıflamalıdır.

Yüksek tansiyon (kan basıncı) kalbi bo­zabilir mi?

Evet. Çünkü bu durumda kanı gövdeye göndermek için çok fazla güç harcamak, kalp kasını zorlar.

Bu durum düzeltilebilir mi?

Evet. Kan basıncının (tansiyonun) azaltıldığı birçok hastada bu durum düzelmiştir.

Kan basıncı (tansiyon) nasıl azaltılır?

Tansiyon düşürücü ilâçlar kullanarak ve kilo kontrolü, az tuzlu yemekler yemek, sigarayı bırakmak bazı şart­lara uyarak tansiyon düşürülebilir.

Çok kilo almak tansiyonun yükselmesi­ne yol açar mı?

Evet.

Nikotin tansiyonun yükselmesine yol açar mı?

Evet.

Yüksek tansiyonumu düşürmek için ne rejim (perhiz) yapmalıyım?

Az tuzlu, az kolesterollü, az kalorili bir rejim uygular malısınız.

Bir kalp bozukluğum varsa yüksek kolesterollü besinleri almamam gerekir mi?

Evet.

Kalp bozukluğum olduğu için, aldığım tuz miktarını kısıtlamam gerekir mi?

Evet.

Üzüntülerin artması tansiyonu yüksel­tir mi?

Evet.

Yüksek tansiyonun yaşama süresi üze­rine olan etkisi nedir?

Yaşama süresini kısaltabilir.

Düşük tansiyon kalp için zararlı mıdır?

Hayır.

Kalp bozukluğu varsa günde kaç saat uyumalıyım?

Kalplerinde bozukluk olsun, ya da olmasın yetişkinle­rin günde sekiz saat uyumaları yeterlidir.

Kalbimde bozukluk olduğu halde uçağa binebilir miyim?

Uçağın kabinesinde basınç ayarlanmış ve yolcular kol­tuklarda oturmuş bulunduğundan, kalp düzensizliği olan birçok kişinin uçakla uçmaları sakıncasızdır. Bu­nunla birlikte bir uçak yolculuğuna çıkmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Kalp hastalığından kurtulmak için ne yapmalıyım?

Normal kilonuzu koruyun.

Az tuzlu ve az kolesterollü yemekler yiyin.

Sürekli ve düzenli vücut hareketleri yapın fakat bü­yük vücut yorulmasından sakının.

Büyük üzüntülerden korunun.

Yüksek tansiyona karşı doktorunuzun yazacağı tan­siyon düşürcü ilâçlar alın.

Kronik bir idrar iltihabınız varsa, zaman kaybetme­den etkin bir tedavi uygulayın.

Sigarayı bırakın. Kronik solunum hastalıklarına tutulmaınaya dikkat edin.

Doktorunuza soracağınız sorular

Bir kalp hastalığım olup olmadığını beni muayene ede­rek söyleyebilir misiniz?

Ağır vücut hareketleri kalbim için tehlikeli midir ? Düzenli vücut hareketleri (jimnastiği) kalbim için ya­rarlı mıdır?

Kalbimdeki bozuklukla merdiven inip çıkmam doğru olur mu?

Kalbimdeki durumun, yaşama süremi kısaltıp kısalta- ınayacağı hakkında birşey söyleyebilir misiniz? Kalbimdeki durum sebebiyle cinsel hayatımı sınırla­yayım mı?

Kalbimdeki durum sebebiyle golf oynamayı bıraka­yım mı?

Kalbimde bir bozukluk olduğu halde araba kullanmam doğru mudur?

Kalbimdeki durum için bir ameliyat gerekir mi? Kalbimdeki durumu iyileştirmek için yapılacak ameli­yat ne derece tehlikelidir?

Yürüyüş yapmak, kalp durumum için yararlı mıdır? Yüzmek, kalp durumum için iyi bir beden hareketi midir?

Geliştirici ve vücut güzelleştirici hareketler kalbim için iyi midir?

Yüksek yerlere yaptığım yolculuktan sınırlayayımmı? Yabancı bir ülkeye yolculuk yapmak benim için zarar­sız mıdır?

Ne süre çok sıkı bir gıda rejimi yapmalıyım?

Duygusal baskıları azaltmak için sinir yatıştırıcı ilâçlar alayım mı?

Geceleri ne kadar uyumalıyım?

Kalbimdeki durum ile bütün gün çalışabilir miyim?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz