Doğum Ve Doğum Sonrası Riskler

Doğum Ve Doğum Sonrası Riskler

Doğum Ve Doğum Sonrası Riskler

 

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde bazı durumlarda anne ya da bebek sağlığı önemli ölçüde etkilenir. Bu nedenle, gebeliğin ilk günlerin­den başlayarak tehlike yaratabilecek durumların olup olmadığı gebeyi izle­yen sağlık personeli tarafından iyice araştırılmalı, eğer varsa bu gruplar teh­likeli (riskli) kabul edilerek özel olarak izlenmeli, gebelik, doğum ve doğum sonunda gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu tehlikeli gruplar şu şekilde saptanır:

GEBENİN ÖYKÜSÜNDEN SAPTANAN TEHLİKELİ DURUMLAR

 Yaş:

Gebenin yaşına göre kaçıncı doğumunu yaptığı önemlidir.

Yaşı 35 den büyük ve çok doğum yapmış (mültipar) kadınlarda gebelikle il­gili tüm olumsuzluklar (plasenta previa, geliş bozukluğu gibi) daha sık gö­rülür. Bu durumda:

 • Gebe, ebe tarafından normal aralıklarla izlenir,
 • Doğum hastanede olmalıdır.

Yaşı 17 den küçük ya da 30 dan büyük ve ilk doğumunu yapan (primipar) kadınlarda güç doğum olasılığı fazladır. Bu durumda:

 • Gebe, ebe tarafından normal aralıklarla izlenir,
 • Doğum hastanede olmalıdır.

Doğum Sayısı (Parite):

Gebenin kaçıncı doğumunu yaptığı da önemlidir. Tehlike yaratabilecek du­rumlar şunlardır:

ilk doğumda, güç doğum olasılığı fazladır.

 • Gebe ebe tarafından normal aralıklarla izlenir,
 • Doğum hastanede olmalıdır.

Beş ya da daha fazla doğum yapanlar (grand mültipar) da uterus yırtılması (rüptür), anemi, bebeğin geliş bozukluğu, annede kan basıncının yüksel­mesi, doğum sonu kanamalar, şok gibi durumlar daha sık görülür.

 • Gebe, ebe tarafından normal aralıklarla izlenir,
 • Doğum hastanede olmalıdır.

Daha önce Olumsuz Sonuçlanan Doğum öyküsü Verenler:

Daha önceki doğumlarında aşağıda sıralanan durumlardan biri varsa, anne risk altında sayılır :

Öyküsünde:

 • Miadını geçmiş (postmatür) ölüdoğum,
 • Ölüdoğum (intrauterin ölüm),
 • Ardarda ikiden fazla kendiliğinden düşük,
 • Doğuştan sakatlığı olan bebek,
 • Ardarda prematüre doğum,
 • Güç doğum,

olanlarda aynı durumun yine tekrarlama olasılığı fazladır.

 • Bu gebeleri ebe, doktorla birlikte izlemelidir,
 • Ebe tarafından gebelik tanısı konulduktan sonra doktor gebeyi bir kez görmeli, gebelik süresince de en az iki kez daha muayene etmelidir.

Daha önce uterus üzerinde iz (nedbe) bırakan operasyon (sezaryen, uterus- tan ur çıkarma gibi) geçiren kadınlarda, miada yakın sessiz uterus yırtılması (rüptür) ya da doğum sırasında yırtılma olabilir.

 • Gebe, ebe ve doktor tarafından normal aralıklarla izlenir,
 • Hasta, doğum tarihinden 10 gün önce hastaneye yatırılmalıdır,
 • Doğum kesinlikle hastanede olmalıdır.

Daha önce 3 üncü devre komplikasyonu (kanama, plasentanın elle çıkarıl­ması, plasentanın çıkmaması gibi) olanların, bu doğumunda da aynı du­rumlar tekrarlayabilir.

 • Gebelikte izleme normal aralıklarla, ebe tarafından yapılır,
 • Doğum evde ya da sağlık ocağında ebe ve doktor yardımı ile yapılma­lıdır,
 • Bu gebelere, doğum sonu uterusu kasan ilaçlar zamanında ve yeterli dozda verilmelidir.

Daha önce Çoğul Gebeliği Olan ya da Ailesinde Çoğul Gebelik Bulunanlar:

Bu kez de çoğul gebelik olasılığı fazladır.

 • Gebe yapılan izlemelerde çoğul gebelik yönünden dikkatle değerlendi­rilir,
 • Eğer çoğul gebelik düşünülüyorsa izlemeyi ebe ve doktor birlikte yap­malıdır
 • Çoğul gebelik ise doğum kesinlikle hastanede olmalıdır.

Bir önceki Gebelikle Bu Gebelik Arasındaki Süre:

 • 6 aydan kısa ise gebelik çok risklidir, <
 • 6-12 ay ise gebelik orta derecede risklidir,
 • 13-14 ay ise gebelik daha az risklidir,
 • 24 aydan fazla ve annenin beslenme durumu da iyi ise risk yoktur. Gebelikler arasındaki süre kısa olursa annenin direnci azalır. Bu nedenle:
 • Doğacak bebeğin prematüre olma olasılığı artar,
 • Gebelikte izleme ebe tarafından özellikle annenin dengeli beslenmesine ağırlık verilerek sık yapılmalıdır,
 • Gebelik miadında ise doğum evde ebe yardımı ile,
 • Bebek prematüre ise doğum hastanede yapılmalıdır.

Daha önceki Gebeliklerde Pre-Eklampsi ya da Eklampsi Geçirme:

Aynı durumun bu gebelikte de tekrarlama olasılığı fazladır.

 • Pre-eklampsi belirtisi (yüksek kan basıncı, idrarda protein, ya da ödem) ortaya çıkarsa gebe, ebe ve doktor tarafından normalden sık izlenmelidir,
 • Doğum, pre-eklampsi belirtileri görülmezse evde ebe tarafından,
 • Pre-eklampsi belirtileri görülürse hastanede yapılmalıdır.

Kronik Hastalık öyküsü:

Gebenin tüberküloz, böbrek, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi bir hastalığı varsa:

 • Anne dirençsizdir, varolan sistemik hastalığı daha da şiddetlenebilir. Gerekli önlem zamanında alınmazsa anne ölümü dahi olabilir,
 • Bebek kilosu düşük doğabilir.

Yapılması Gerekenler:

 • Gebe daha sık aralıkjarla ebe ve ocak hekimi tarafından izlenmeli, mut­laka hastane uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir,
 • Doğum kesinlikle hastanede olmalıdır.

Daha önce 4 Kilodan Fazla Bebek Doğuranlar:

Bu kadınlarda diabet ve güç doğum tehlikesi vardır.

Yapılması Gerekenler:

 • Gebenin diabetli olup olmadığı doktor tarafından araştırılmalıdır,
 • Gebe diabetli değilse, izlemelerde bebeğin tahmini büyüklüğüne dikkat edilir,
 • Doğum, yine iri bir bebek düşünülüyorsa hastanede, değilse evde yapıl­malıdır.

Sigara İçme Alışkanlığı:

Anne günde 5 den fazla sigara içiyorsa bebek düşük doğum ağırlıklı doğar, geri zekâlı olabilir.

 • Gebe normal aralıklarla ebe tarafından izlenir,
 • Sigara içmemesi için eğitime ağırlık verilir,
 • Doğum evde ebe yardımı ile yaptırılır.

Ailenin Sosyo – Ekonomik ve Eğitim Durumu İyi Değilse:

Bu grup, genellikle sağlık hizmetlerinden az yararlanır. Çünkü önerilere ve verilen tedaviye uymakta ekonomik ve kültürel nedenlerle ihmalcidirler. Bu grupta:

 • Her türlü gebelik ve doğumla ilgili olumsuzluklar sık görülür,
 • İzleme evde ebe tarafından sık yapılır,
 • Doğum, ev çok kalabalık ve yoksul ise hastanede yaptırılmalıdır.

Bu Gebelik istenmeyen Bir Gebelikse:

Anne kendi ve bebeğin sağlığı konusunda ilgisizdir. Bu durumda:

 • Gebe, ebe tarafından sık izlenir,
 • Doğum, evde ebe tarafından yaptırılır,
 • Doğumdan sonra bebek sık izlenmelidir.

İlk 3 Ayda Geçirilen Viral Hastalıklar, İlaç Kullanma, Röntgen Çektirme:

Bu durumda:

 • Kızamıkçık gibi virütik hastalıklar, bazı ilaçlar ve röntgen ışınları bebek­te anomaliye (şekil bozukluğu, sakatlık ya da kan kanserine) neden ola­bilir.

Yapılması Gerekenler:

 • Anne mümkünse bu konuda gebelikten önce eğitilmeli (15-49 yaş gru­bu kadın izlemelerinde),
 • Geçirdiği hastalıklar ve kullandığı ilaçlar öğrenilip kaydedilmeli,
 • Gebeliğin ilk 3 ayında annenin virütik hastalığı, röntgen çektirdiği, ya da ilaç kullandığı saptanırsa, bu gebelik, hastanelerde yasal olarak son- landırılabilir,
 • Bu nedenle gebe, hemen hastaneye sevk edilmelidir,
 • Hastanede doktor, bu gebeliğin sonlandırılmasına gerek görmedi ise gebe normal aralıklarla ebe tarafından izlenir,
 • Doğum ebe yardımı ile evde yapılır,
 • Doğumdan sonra bebek, anomali yönünden değerlendirilmelidir.

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE MUAYENE İLE SAPTANAN TEHLİKELİ DURUMLAR

-Anemi.

Hb. değerinin 11 gramın (% 70) altında olmasıdır.

Pre-eklampsi Belirtileri.

Annenin dîastolik(minima) kan basıncının / 85 ve daha fazla olması, protei- nüri, ödem ya da aşırı kilo almasıdır,

-Gebeliğin Erken ve Geç Dönemindeki Vajinal Kanamalar.

Gebeliğin ilk yarısında görülen kanamalar: Genellikle şu nedenlerden olur: Düşük, mol hidatiform, dış gebelik, serviks ve vajinadaki yaralar.

 • Plasenta previa,
 • Dekolman (ablasyo plasenta),nedeni ile olur

-Annenin Az Kilo Alması.

Annenin gebeliği süresince toplam olarak 9 kg. dan az, ya da ayda 1,5-2 kg. dan az kilo almasına denir.

Bu durumda:

 • Bebeğin uterus içindeki gelişmesi iyi olmaz,
 • Bebeğin düşük doğum kilolu olarak doğması ve doğumdan sonra ilk 7 gün içinde ölüm olasılığı artar.

Yapılması Gerekenler:

 • Ebe, anneye sık aralıklarla beslenme eğitimi yapmalı,
 • Gerekirse doktora sevketmelidir,
 • Doğum hastanede olmalıdır.

-Gebeliğin Normal Süresi Olan 40 Haftayı Aşması (Sürmatürasyon).

-Hidroamnios (Polihidroamnios).

Amniotik sıvının gebeliğin 2 inci yarısında 1500 mİ. den fazla olmasıdır.

-Baş Pelvis Uyuşmazlığı.

Gebeliğin son haftasında, bebekle anne peivisi arasında uyuşmazlık olma­sıdır.

-Rh Uyuşmazlığı.

Annenin Rh negatif (—), babanın Rh pozitif ( + ) olduğu durumlarda görü­lür. İlk doğumda genellikle sorun ortaya çıkmaz. Ancak daha önce yapılan düşüklerin de Rh uyuşmazlığının görülmesini doğum gibi etkilediği unu­tulmamalıdır.

Bu durumda:

 • Bebek uterus içinde ölebilir,
 • Canlı doğan bebek, ilk 7 gün içinde ölebilir,
 • Bebek beyninde meydana gelen harabiyete bağlı sakat kalabilir.

Yapılması Gerekenler:

 • Şüphe edilen durumlarda anne ve babanın kan grubu ve Rh faktörü erken dönemde saptanmalıdır. Uyuşmazlık olup olmadığının anlaşılması için gebe hastaneye sevkedilmeli, doğum kesinlikle hastanede olmalıdır.

-Çoğul Gebelik.

-Bebeğin Geliş Bozukluğu.

Makat gelişi,

 • Yan geliş,
 • Oblik geliş gibi,

DOĞUMDA SAPTANAN TEHLİKELİ DURUMLAR

zor-dogumlar

zor-dogumlar

-Erken Doğum Eylemi.

 Gebeliğin 28 inci haftasından sonra, miadından önce doğum ağrılarının başlamasıdır.

-Erken Membran Rüptürü.

Amnios zarının erken yırtılmasıdır.

-Kordon Sarkması.

-Geliş Bozukluğu.

Makat, yan geliş, oblik geliş, oksiput posterior (büyük fontanel), yüz alın gelişi gibi durumlardır.

-Çoğul Gebelik.

-Plasenta Previa.

Plasentanın doğum kanalında bebekten önde gelmesidir. Gebeliğin son 3 ayında ağrısız vajinal kanama olur.

-Ablasyo Plasenta (Dekolman).

Gebeliğin son 3 ayında plasentanın erken ayrılmasıdır. Ağrılı vajinal kana­ma olur.

-Birinci ve ikinci Derece Ağrı Zaafı.

-Tetanik Kontraksiyonlar.

Uterusun hiç gevşemeden devamlı kasılmasıdır.

Fetal Sıkıntı.

Bebeğin oksijensiz kalmasıdır.

-Plasenta Retansiyonu.

Plasenta ve zarların ya tamamen ya da kısmen uterus içinde kalmasıdır.

DOĞUM SONU SAPTANAN TEHLİKELİ DURUMLAR

doğum riskleri

doğum riskleri

-Doğum Sonu Kanaması.

-Annede Püerperal Infeksiyon.

Doğumu izleyen 24 saatten sonra, 21 gün içinde ortaya çıkan, 38°ve üze­rindeki ateşe bu isim verilir.

Tehlike: Anne ölümü.

Yapılması Gerekenler: Hasta hemen infeksiyon nedeninin bulunması ve tedavi için doktora gönderilir. Gerekirse hastanede yatarak tedavi edilir.

 

 

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz