Afyon Haşhaş

Afyon Haşhaş

Afyon Haşhaş

Afyon

Afyon, haşhaş adlı bitkiden çıkarılan güçlü bir uyuşturucu ve zehirdir. Haşhaş, çiçek açtık­tan kısa süre sonra kelle denilen meyvesinin baş kısmı bir bıçakla çizilir. Çizilen kısımdan sütü andıran beyaz bir sıvının aktığı görülür. Bu sıvı havayla temas edince koyulup katılaşır ve siyahımsı bir renk alır. Bu katılaşmış mad­deler toplanıp bir araya getirilerek yoğrulur. Bu maddeye bir çok dilde ve tıpta «Opium» denilir. Bizde ilk yetiştiği yer olan Afyon adını aldığı sanılmaktadır. Afyon güçlü uyuşturucu ve şid­detli zehirdir ama tıpta da çok büyük bir yeri vardır. Çünkü afyondan morfin, kodein, narkotin gibi türlü alkaloit elde edilir. Bu alkaloitlerin ağ­rı kesici, öksürük dindirici, bağırsakları sıkıcı, vb. etkileri vardır. Dolayısıyla da türlü ilaçlarda yer alırlar. Örneğin morfin, fazla acısı olan hastalar­la, ameliyatlı hastaların acılarını dindirmek için kullanılmaktadır. Kodein, öksürük ilaçlarının ço­ğunda vardır. Fakat, bu arada afyondan çok teh­likeli bir uyuşturucu madde olan Eroin çıkartıl­maktadır. İşte bu yüzden dünyanın hemen her yerinde Afyon ekimi kısıtlanmakta veya kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Uzak Doğuda ba­zı ülkelerde Afyon, özel çubuklara konularak, içilmektedir. Gerek afyon, gerek afyondan çı­karılan morfin, eroin, kodein gibi maddeler İn­sanda alışkanlık yapar ve sağlık için son derece zararlı olur.

Afyon ve Alkaloitlerinin Etkileri

Afyon ve alkaloitleri, pek çok ilaca girmiş­tir. Bunlardan biri normal dozda ve kısa süre kullanılacak olursa ağrıyı keser. Beyinde bir bu­lanıklık yapar. Fakat bu uyuşturucuların etkisi de insandan insana değişir. Bazı hastalarda uyu­şukluk ve uyku hali, bazılarında da aşırıya va­ran bir zindelik dikkati çeker. Öte yandan mor­fin gibi bazı ilaçlar bazı bünyelerin tepki göster­mesine neden olur. Morfinle ağrısı dinen hasta, bir süre sonra kusmaya başlar. Yine bu gruptaki alkaloitler göz bebeklerinin küçülmesine neden olur. Dil peltekleşir. Bazı hastalar gözü açık ha­yal görmeye başlarlar.

Afyon ve alkaloitleri, kısa süre içinde fazla dozda kullanılırsa acı, sancı tamamı ile kesilir. Göz bebekleri iyice küçülür. Uyku görülür veya hasta tamamı ile uyuşur. Uyuşturucuların etkisi insandan insana değiştiği için de bazı tiplerde büyük canlılık görülür. Kafa çok iyi çalışmaya başlar. Nabız hızlanır.

Afyon ve alkaloitleri devamlı kullanılırsa ki­lo kaybı, kabızlık, bitkinlik, tembellik, kayıtsızlık görülür. İlacın etkisi geçince karamsarlık ve dep­resyon ortaya çıkar. İlaç alındıktan hemen sonra depresyon kaybolur. Âni neşe, canlılık başlar. Bu tür zehirli maddeleri devamlı kullanmak, alışkan­lığa yol açar. Alışkanlık başlayınca da bu zehir­lerden kurtulabilmek çok zordur.

Afyon ve Alkaloitleri Ne Şekilde Kullanılır

Daha önce de belirttiğimiz gibi Afyon, Uzak Doğu ülkelerinden bazılarında çubukla içilir. Uç­larında lülesi bulunan çubuklara özel küçük man­gal veya ateşte yumuşatılıp pişirilen afyon par­çası konur. Kısa süre sonra başka bir çubuk ha­zırlanır. Günde böyle on, on iki ve hatta daha fazla çubuk içen afyonkeşler vardır. Bazı kim­seler de afyonu yutarlar. Bu son derece tehli­kelidir. Çünkü afyon şiddetli uyuşturucu bir ze­hirdir. Afyonu yutan kimse bu yüzden ölebilir. Afyonkeşin yuttuğu afyon, bir süre sonra sindi­rim yoluyla kana karışmaya başlar. Bu da çubuk­la içilen afyon gibi etki yapar.

afyon-bitkisi

Kodein : Pek çok öksürük hapı ve şurubun­da vardır. Batıda bazı ülkelerde kodein haplar halinde gizlice satılmakta ve ağız yoluyla alın­maktadır. Kodeine alışmış kimseler bu tabletleri bulamazlarsa şişelerle veya tüplerle öksürük ila­cı almakta ve vücutlarını zehirlemektedirler.

Morfin : Hap halinde veya enjektörle kulla­nılır. Bu genellikle kalçadan veya koldan yapılır. Fakat zamanla kolda, kalçalarda iğne izleri kamakta ve dikkati çekmektedir. Morfinmanların bazısı gözükmemesi için iğneyi ayak parmakları arasına veya bacakların kasıkla birleştiği kısma yapmaktadırlar.

Eroin : Beyaz bir tozdur. Bu buruna çekildiği gibi iğneyle de vücuda verilebilir. Eroinman, bu beyaz tozu, katladığı kağıda koyup bir burun de­liğine yaklaştırır. Diğer burun deliğini parmağıy­la kapatır ve tozu burnuna çeker. İsterse burnu­nun diğer deliğiyle alabilir. Fakat alışkanlık artınca tozu çekmek yerine iğne yapmayı uygun görürler. Eroinmanların hepsinin evinde, odasında veya cebinde sapı kıvrık küçük bir kaşık bulunur. Eroin bu kaşığa konur. Biraz su ilave edilir. Kaşık bir çakmak veya kibrit alevi­ne tutulur. Kaşıktaki suyla toz karışır. Bu bir enjektöre çekilerek vücuda verilir. Eroin çok teh­likeli bir maddedir. Ayrıca eroini böyle iğneyle yapmak mikrop kapmaya ve çoğu zaman ölüme yol açar.

Afyon ve Alkaloitleri Bırakılırsa

Afyon veya alkaloitlerden birini yahut af­yonlu bir madde kullanan kimseler bazen bu alışkanlıktan vazgeçmek isterler. Ancak bunu ba­şarabilmek gerçekten zordur. Çünkü bu tür mad­deler bünyede alışkanlık yapmıştır. Afyon vb. bırakıldığında huzursuzluk, sinirlilik, titreme, kramplar, uykusuzluk, krizler, iştahsızlık, hey­can, depresyon, burun akması, göz sulanması, bulantılar, kusma iktidarsızlık, seks isteğinin or­tadan kalkması gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerden çoğu dayanılamayacak kadar azap ve­rir. Dolayısıyla uyuşturucuyu bırakan kimse ka­rarından döner ve tekrar bu zehirleyici madde­leri kullanmaya başlar. Zaten alışkanlığı olan kimsenin iradesi de zayıflamıştır. Ona ancak ya­kınları yardım edebilir. Bu tür uyuşturucular­dan kurtulmak isteyen kimse bir sinir kliniğine yatırılır. Orada doktor gözetimi altında uzun bir tedavi uygulanır. Kullandığı afyon vb. yüzünden çok sarsılmış olan kimse, böyle ciddi bir teda­viden sonra alışkanlıktan kurtularak kendini top­layabilir. Ama ne yazık ki bu kötü ve öldürücü alışkanlıktan kurtulabilmek çok güçtür. Hatta uyuşturucu maddenin etkisinden kurtulup sağ­lığına kavuşarak hastaneden çıkan kimseler bile, bir süre sonra yine aynı zehirleri kullan­maya da başlarlar. Yani afyon vb. kullanan kim­senin alışkanlıktan kurtulmasına pek seyrek rast­lanır. Sık sık sinir kliniğine yatıp tedavi olan ve sonra yine bu zehirleri kullanan kimse çoktur. En doğrusu bu alışkanlık yapan korkunç zehirlere hiç el sürmemektir. Bu tür maddeler ancak doktor tarafından belirli bir rahatsızlığın tedavisi için verildiğinde kullanılmalıdır. Zaten doktor da içinde afyon alkaloitleri olan ilaçları verir­ken çok dikkatli davranır. Bu tür ilaçların alış­kanlık yapacağım bildiği için az dozda ve kısa süreli olarak verir. Yaşam türlü güzel şeyler, türlü güzel zevklerle doludur. Bunları bir yana atarak gerçeklerden kaçıp bir hayal alemine dal­mak, vücudu devamlı zehirlemek aslında çok saçma ve anlamsızdır. Keyif almak için başlanan afyon vb. daha sonra vücudu gitgide zehirleyen bir ihtiyaç haline gelir. İnsanda yaşama arzusu kalmaz. Beyin gitgide tahrip olduğu için iyi ça­lışamaz ve görevlerini yapamaz. Bünye zayıf düştüğü için mikroplara karşı direncini kaybe­der. Uyuşturucu kullanan kimse kolaylıkla has­talanır. Uyuşturucu maddeler yüzünden aklım kaybeden, felç olan kimse çoktur. Uyuşturucu­lar insanı kötü bir sona ve kötü bir ölüme götü­rür. Uyuşturucuların etkilerini, kötülüklerini bil­mek ve bunları gençlere anlatmak gereklidir. Böylece gençlerin ölüme giden bu yolu seçme­leri önlenebilir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz